Advertisements

New Terms

English attitude
Hmong1. n. cwjpwm, xeebceem Add
English selfish
Hmong1. adj. cuaj khawm, qia dub, twm xeeb Add
English eternal
Hmong1. adj. ib txhiab ib txhis, tsis tag tsis kawg Add
English gifted
Hmong1. adj. muaj peevxwm, muaj hwjchim, txawj Add
English partner
Hmong1. n. tus khub, tus txwj nkawm Add

Advertisements