Kev Pab

Cov Tshiab

Hmong taub twg
English1. n. ash gourd Ntxiv
English decision
Hmong1. n. kev txiav txim siab, txiav txim siab Ntxiv
English role model
Hmong1. n. tus qauv, tus coj Ntxiv
English lot
Hmong1. n. pab, pawg, cov Ntxiv
Hmong2. pron. ntau, coob Ntxiv

Kev Pab