ສະຫນັບສະຫນູນ

ຄໍາສັບໃຫມ່

Hmong taub twg
English1. n. ash gourd ຕື່ມ
English decision
Hmong1. n. kev txiav txim siab, txiav txim siab ຕື່ມ
English role model
Hmong1. n. tus qauv, tus coj ຕື່ມ
English lot
Hmong1. n. pab, pawg, cov ຕື່ມ
Hmong2. pron. ntau, coob ຕື່ມ

ສະຫນັບສະຫນູນ