ສະຫນັບສະຫນູນ

ຄໍາສັບໃຫມ່

English pigeon
Hmong1. n. nquab ຕື່ມ
English clan leader
Hmong1. eq. tus nres xeem, tus coj ຕື່ມ
English wait a moment
Hmong1. eq. tos mentsis ຕື່ມ
English clear sky
Hmong1. eq. ntuj huv, ntuj kajlug ຕື່ມ
English drowned
Hmong1. v. nqos dej tuag, poob dej tuag ຕື່ມ

ສະຫນັບສະຫນູນ