legend

Aub

Dev, yog ib tug tsiaj zov tsev thiab raws nqaij uas neeg yug ua luag."Aub" los yog "dev" tsuas yog ib tug tsiaj xwb, tab sis muaj ob lub npe hu.

1. Kuv tus aub tsem tsem thaum muaj tub sab tuaj ze kuv lub tsev. 2. Cov aub hauv zos tom tom hmo thaum hmo ntuj vim muaj tub sab.