ສະຫນັບສະຫນູນ

sleeve
1 English - Hmong
ຫນ້າທີ່ noun
ຄໍານິຍາມ lub tes tshao, lub hnab looj caj npab


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Jul 24, 2018 12:37 pm

ສະຫນັບສະຫນູນ