Kev Pab

liabqab
1 Hmong - English
Suab Nyeem 

Pawg Lus adjective
Lus Txhais naked, nude


Ntxiv Lus Txhais

Cov Ze Tshaj Plaws:
Pivtxwv 1 Muaj Duab Liab Qab – Xws li muaj duab liab qab sib deev los yog saib duab liab qab sib deev.
Pivtxwv 2 Tus zawv plab, mob plab, ua pob liab vog los muaj coob, hnoos qhuj-qhem hawb-pob tsis tseg.
Tus Sau/Cov Txhawb: Hmong, Jul 13, 2010 4:19 pm

Kev Pab