Hmong Mad Lib

Xwb thaub txim liab.
nyuj ncau ntev dua yoojyim txw nti peemlas.
pav piav dua tej ntxa khoob lug.
sab nraum chivthawj nce rhawv moog cuajkhaum.
lusxaiv thau nyiaj hli.
niam hluas nti kais dej nkawb.
qhua qhua-maj ntaus nqi ntshiab si.
koobxwm sib nqus tsob ristsho tshaj xo.
ntsuas txais tos tsib tiab.
txivtxiag haum hau raug quavhnav.
qhov ntswg tuv xwm tawg nrauv.
luam laws ntxov qhoj yeeg piav yeev.
maus tib nyoog puag lag pab qhia.
tsam no pheeb ai nov tsuag tsuag.
ntwg txhiv saum toj muj zais.