Hmong Mad Lib

Ki ntsiab nplhum lod.
roobris d ntxaum ntxov.
qhov taub nkig tsham ntsis da.
taw npua teeb txheem pev dabtaw nkog.
tiab pab nqaij rog.
av xuav hais txog lub lus pivtxwv daj vog.
nyhuv tws txhais tuamtxhob yeem tseb ub.
tawv ntoo nyob hauv ua pauj daum nqe lauj nyob zoo.
txaj peg re tej kevlig kevcai tshua.
mos-ab fiv kev rais ncuavpias.
tuj tog zaug nrov.
ntxhe nraus npes nkeeg.
nthos thooj phuas yuav tso rau nta.
tsab cai ncua nyog tum txhos sw.
ncauj lus kubsiab ntsu zuag.