Hmong Mad Lib

Noov nchi npau taws khuam thwj nplhaus nplhiv.
meejmom qhovtso, qhovtsos lawb luam taw laws.
txivtshiab cauv lwm tiam.
nreeg tiajtus cwj ligxov nrib.
paj iab txhais fav hlauv puavpheej.
ib qaib qaug re lamhwj thwm.
xaib thawm fuab cua nros.
saum nthab qw nrov thaj caij Akiv.
ib vuag res kabteeb pom meej hawb tsab.
qws xib yog kiag dhuj dhi.
laub zoo nraug ntsoov piv txog kau tsheejhaj.
qhuab ntuas tej heev ua qoob pluas tshais.
hub nqawm rauqhov ncej puab ntsoj.
ceem pav daus xib taws.
taub paum tsawv nagkis qabzib.