Hmong Mad Lib

Phuv ntaus thawj nrog rau qhab tsev thuv.
iab oo ntsuas txiv kabntxwv liab ntsha tsuas.
duab tib yam uas pom txoos luag.
hneev taw khoo tsw ib vuag kabpoom.
pauv thwb mab suav pib kiv phoj.
leej nus dua rhe fo zoo heev.
pluas hmo xa rov qab hauv phuam.
qhiav twjcuab nyob hauv txwj nkawm poob los.
phab ntsa luv lawb txho.
plua xaws txoj loobtswb khoob ntshuv.
tiam neej nkig nkuav lug ntsauv nchi tu siab.
txoj kev txham hnyos lag txiv hmab nraus.
qhia ntsawj dev tsheej.
dais dawb thws nyiav nyiaj.
khoom nkaug thaj txwj nkawm khav qhuas.