Hmong Mad Lib

Hwjhuaj xyab yaj ceeb tsawg.
tawg ntho thaj neeg ntxais nte yeem.
mij teeg hawb Eevteb tos txais.
pogyawg ntaisntawv nrib liab.
nquag npua qhobnoom phom.
ncuab tej hom dib ntsuab ntab hneev.
rab rauj laum tsab ntsws.
ncig pov tseg xais hais nraugvauv txaus siab heev.
phom nplob sub caj npab.
maum dlev luam ntau heev dhuj dheev.
tshim ntis poob qab xam ncuav.
ciaj phom meb pha iab liam tsis raug zoo.
dab ntxwg nyoog ua pauj lwm txwj ntsug.
qhov rais nco pem txhaum qhov rais.
pas chob thaj cab tim.