Hmong Mad Lib

Nkasloos tsimnyog re qhov tiav nrog.
hniav eb nag.
nrawj xyov thawb nploojsiab kem.
te khibxuab yuav tau tshev tsi sov.
duav tso siab rau txoj niam dab laug siab txia ntshav.
txiv nees ntxub qaubncaug xwmfab.
txoj hlua saus laub vos.
zaj tawkev yais thooj nabqa zwjcag.
lom txaumyim kabtsem covnyom.
taujdub poob zoo qeeg rua lo ntaubntawv siab dub.
nqaij qaib tsawv khawv khuav qeetsam.
ndli paum lub yej txawb qhua-maj.
qhib thooj taub hiam tom sibliam.
ntaiv khaub rhuab pom tawm kwvntswg.
os xyaw kaj hais tias xwj twg.