Compare All

Consonants

HmongHmongbViệt MôngHmonglishChongh ShuabIPA
c j ch c c c
ch q q ch
nc nj nd nc ᶮɟ
nch nq nq nch c̥̃ ᶮtʃʰ
d dl đ d d d
dh tl đl dh
dl dl đr dl dl
dlh tl đl dlh dl̥ tˡʰ
ndl ndl nđr ndl d̃l ⁿdˡ
ndlh ndlh nđl ndlh d̃l̥ ⁿtˡʰ
f f ph f f f
h h h h h h
k g ch k k k
kh k kh kh
nk ng g g g ᵑɡ
nkh nk nkh gh ᵑkʰ
l l l l l l
hl hl hl hl
m m m m m m
hm hm hm hm
ml ml mn ml ml
hml hml hmn hml m̥l m̥ˡ
n n n n n n
hn hn hn hn
g ngg ngh ng ŋ
ny ni nh ny ɲ
hny hni hnh hny ỹ̥ ɲ̥
p b p p p p
ph p ph ph
np nb b b b ᵐb
nph np mf bh ᵐpʰ
pl bl pl pl pl
plh pl fl plh pl̥ pˡʰ
npl nbl bl bl bl ᵐbˡ
nplh npl mfl blh bl̥ ᵐpˡʰ
q gh k q q q
qh kh qh qh
nq ngh ng nq ᶰq
nqh nkh nkr nqh q̥̃ ᶰqʰ
r dr tr tr tr ʈ
rh tr rh trh tr̥ ʈʰ
nr ndr r dr dr ᶯɖ
nrh ntr nr drh dr̥ ᶯʈʰ
s sh s s ʂ
t d t t t t
th t th th
nt nd nt nt ⁿd
nth nt nth nth t̥̃ ⁿtʰ
ts zh ts ts ts
tsh ch tsh tsh ts̥ tʂʰ
nts nzh nts j j ᶯdʐ
ntsh nch ntsh jh ᶯtʂʰ
tx zh tx tx tx ts
txh ch cx txh tx̥ tsʰ
ntx nz nz dz dz ⁿdz
ntxh nc nx dzh dz̥ ⁿtsʰ
v v v v v v
w
x s x x x s
xy x sh xy ç
y y z y y ʝ
z r j z z ʐ
Extended
nd nd nt nd nd
fh h h fh f
nm n n n nm
mnl ml mn ml n̼l ml
nn ni nh ny ɲ
vh v v wh v

Vowels

HmongHmongbViệt MôngHmonglishChongh ShuabIPA
a a a a a a
aa ang ang ang aa
ai ai ai ai ai ai
au ou âu au au au
aw eu ơư eu eu
e e ê e e e
ee eng ênh eng en
i i i i i i
ia a ia ia
o o o o o ɒ
oo ong ông ong ong ɒŋ
u u u u u u
ua ua ua ua
w i ư ue ue ɨ
Extended
ae ae ae ae ae ae
ao ao ao ao ao ao
ea ea ea ea ea ea
ei ei ei ei ei ei
eo eo eo eo eo eo
eu eu eu eu eu eu
ie ie ie ie ie ie
ii ii ii ii ii ii
io io io io io io
iu iu iu iu iu iu
oa oa oa oa oa oa
oe oe oe oe oe oe
oi oi oi oi oi oi
ou ou âu ou ou au
ow ow ow ow ow ow
ue ue ue ue ue ue
ui ui ui ui ui ui
uo uo uo uo
uu uu uu uu uu uu

Tone Markers

Hmong Hmongb Việt Mông Hmonglish Chongh Shuab IPA Diacritic Tone Marker Name
t ◌̊ ˦ ◌̊ cim ua
b b z b ◌̄ ˥ ◌̄ cim siab
d d k d ◌̌́ ˧˦ ◌̌́ cim tod
g s l h ◌̣ ˧˩ ◌̣ cim neeg
j x x t ◌̀ ˥˧ ◌̀ cim ntuj
m f v f ◌̌ ˨˦ ◌̌ cim niam
s k s l ◌̂ ˧ ◌̂ cim mus
v d r v ◌́ ˧˦ ◌́ cim kuv
Extended
l l s lh ◌̣̂ ˨˩̤ ◌̣̂ cim mus+neeg
bg bs zl bh ◌̣̄ ˥ ◌̣̄ cim siab+neeg
bj bx zx bt ◌̄̀ ˥ ◌̄̀ cim siab+ntuj
bm bf zv bf ◌̄̌ ˥ ◌̄̌ cim siab+niam
bs bk zs bl ◌̄̂ ˥ ◌̄̂ cim siab+mus
bv bd zr bv ◌̄́ ˥ ◌̄́ cim siab+kuv
gb sb lz hb ◌̣̄ ˧˩ ◌̣̄ cim neeg+siab
gj sx lx ht ◌̣̀ ˧˩ ◌̣̀ cim neeg+ntuj
gm sf lv hf ◌̣̌ ˧˩ ◌̣̌ cim neeg+niam
gs sk ls hl ◌̣̂ ˧˩ ◌̣̂ cim neeg+mus
gv sd lk hv ◌̣́ ˧˩ ◌̣́ cim neeg+kuv
jb xb xz tb ◌̄̀ ˥˧ ◌̄̀ cim ntuj+siab
jg xs xl th ◌̣̀ ˥˧ ◌̣̀ cim ntuj+neeg
jm xf xv tf ◌̌̀ ˥˧ ◌̌̀ cim ntuj+niam
js xk xs tl ◌̂̀ ˥˧ ◌̂̀ cim ntuj+mus
mb fb vz fb ◌̄̌ ˨˦ ◌̄̌ cim niam+siab
mg fs vl fh ◌̣̌ ˨˦ ◌̣̌ cim niam+neeg
mj fx vx ft ◌̌̀ ˨˦ ◌̌̀ cim niam+ntuj
ms fk vs fl ◌̌̂ ˨˦ ◌̌̂ cim niam+mus
mv fd vr fv ◌̌́ ˨˦ ◌̌́ cim niam+kuv
sb kb sz lb ◌̄̂ ˧ ◌̄̂ cim mus+siab
sg ks sl lh ◌̣̂ ˧ ◌̣̂ cim mus+neeg
sj kx sx lt ◌̂̀ ˧ ◌̂̀ cim mus+ntuj
sm kf sv lf ◌̌̂ ˧ ◌̌̂ cim mus+niam
sv kd sr lv ◌̂́ ˧ ◌̂́ cim mus+kuv
vb db rz vb ◌̄́ ˧˦ ◌̄́ cim kuv+siab
vg ds rl vh ◌̣́ ˧˦ ◌̣́ cim kuv+neeg
vm df rv vf ◌̌́ ˧˦ ◌̌́ cim kuv+niam
vs dk rs vl ◌̂́ ˧˦ ◌̂́ cim kuv+mus