legend

Cag

Tus ceg uas hlav nkag rau hauv av.

Ib leej tub cag yuav tuav leejniam leejtxiv tus ncejdab. Ib leej khaub ntxhais yuav tawm rooj mus ua luag nyab.